geschiedenis >

Eind 2005 kwamen diverse (semi-)publieke opdrachtgevers bijeen om te discussiëren over de rol en functie van de moderne opdrachtgever in de bouw. Aanleiding was de behoefte om het opdrachtgeverschap verder te professionaliseren en daarbij vooral de publieke context extra te belichten. Resultaat was de oprichting van het Opdrachtgeversforum in de bouw. Er werd besloten in klein verband bijeen te komen om ervaringen te delen en gezamenlijk initiatieven te ontplooien.

De bouwsector levert een belangrijke bijdrage aan economische ontwikkeling. De kwaliteit van het opdrachtgeverschap dient dat te reflecteren. Tijdens het eerste overleg van de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum, in februari 2006, werd het perspectief vastgesteld: 'als opdrachtgevers de krachten te bundelen door ervaringen te delen, initiatieven gezamenlijk vorm te geven en daarmee een stimulerende invloed uit te kunnen oefenen op vernieuwingen in de bouw.'

Ook inventariseerde de Stuurgroep de belangrijkste onderwerpen: kennis delen en ontwikkelen over professioneel opdrachtgeverschap, competentieontwikkeling, kwaliteitsborging en belangenbehartiging. Op basis hiervan werden thema's vastgesteld, werkgroepen ingericht en trekkers benoemd. Deze thema's waren: de professionalisering van het inkoopbeleid, integriteit, HRM, reikwijdte van de verantwoordelijkheden van opdrachtgevers, planologisch instrumentarium en financial engineering, life cycle costing.

Eind 2006 is een werkplan opgesteld en een secretariaat ingericht. In 2007 resulteerden discussies over integriteit in de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Dat jaar wisselde het Opdrachtgeversforum ook voor het eerst kennis uit met een kring van overige geïnteresseerde (semi-)publieke opdrachtgevers. Tijdens een diner pensant in de Oranjerie van Paleis Soestdijk, te gast bij de Rijksgebouwendienst, discussieerden ruim vijftig genodigden over de onderscheiden thema's van het forum.

In 2008 werd onder de paraplu van het Opdrachtgeversforum gewerkt aan de oprichting van de Rijksacademie voor Projectmanagement. Wederom werd een diner pensant georganiseerd, nu op Landgoed Zonnestraal, met als gastheer de Alliantie. Na stelling name van prof. dr. ir. Hennes de Ridder werd van gedachten gewisseld over hoe opdrachtgeverschap te professionaliseren.

Begin 2009 heeft de stuurgroep de organisatie en werking van het Opdrachtgeversforum geëvalueerd. Er werd geconcludeerd dat de resultaten positief waren en verdere doorontwikkeling en verbreding zou moeten plaats vinden. Besloten werd daarom om te blijven bestaan, maar in een aangepaste vorm.

In juli 2009 werd gekozen voor de toekomstige structuur en werkwijze. Er werd een principekeuze gemaakt uit verschillende alternatieven voor de structuur en werkwijze die de basis vormen voor de huidige structuur. Dit is vastgelegd in het Bedrijfsplan 2010 – 2012. Tijdens het diner pensant, op 11 november 2009, in de Inkpot, Utrecht, te gast bij ProRail is door de 70 deelnemers gediscussieerd over onderwerpen die het Opdrachtgeversforum in zijn nieuwe vorm zou moeten behandelen.

In 2009 heeft het Opdrachtgeversforum aandacht besteed aan de ontwikkeling van een Past Performance systeem. Er is bij opdrachtgevers behoefte aan een systeem dat een indruk geeft van de prestaties van opdrachtnemers en dat toegepast kan worden bij de selectie en mogelijk bij de gunning van opdrachten. Eind 2009 omarmde het Opdrachtgeversforum de "CO2 prestatieladder", een systeem dat bedrijven die klimaatbewust produceren beloont. Deze krijgen bij aanbestedingen een streepje voor. ProRail past sinds december 2009 de CO2 ladder toe.

Zoals beschreven in het bedrijsplan blijft de structuur en opzet van het forum gelijk maar worden de thema's in 2010 herijkt. Er ontstaan plannen voor een leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap. Het Prestatiemeetsysteem (Past performance) wordt verder uitgewerkt door Rijkswaterstaat, ProRail en de Rijksgebouwendienst. Het diner pensant 2010 vindt plaats in het Kasteel in Breda waarin de Nederlandse Defensie Academie is gevestigd. Dienst Vastgoed Defensie treedt op als gastheer.

In 2011 worden de thema's uit het bedrijfsplan verder uitgewerkt. Ook vindt er voor de eerste keer een topoverleg plaatst met de CEO's van de grote bouwbedrijven. De crisis begint toe te slaan in de bouw. Er komt toestemming voor een nieuwe leerstoel aan de TU Delft. De gedragscode wordt steeds breder onderkend en ondertekend door verschillende organisaties. Het diner pensant 2011 vond plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.

In 2012 draagt Peter Jägers het voorzitterschap over aan Jan Hendrik Dronkers. Hij roemt Peter Jägers als founding father van het Opdrachtgeversforum en looft hem om zijn voorzitterschap: resultaatgericht in een tegelijk vriendelijke sfeer. Dit is belangrijk voor het voortbestaan van het forum. Tijdens het diner pensant 2012 in het Escher Museum in Den Haag staan de zachte kanten van het bouwen centraal.

Per 1 januari 2013 neemt Leentje Volker het secretariaat over van Maarten Kaster. Zij gaat tevens als kwartiermaker aan de slag voor de nieuwe leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw. Per 1 januari 2014 bekleedt Prof.dr.ir. Marleen Hermans deze speciale leerstoel.

In 2013 ligt de nadruk op kennis delen. Tijdens een co-creatiesessie met Jonge Geesten is het idee voor de ontwikkeling van de Rallye van Monte Carlo ontstaan, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar spelenderwijs beter leren kennen. De Kennispool is opgestart waardoor medewerkers van opdrachtgevende organisaties elkaar inhoudelijke vragen kunnen stellen. Het diner pensant 2013 vindt plaats in het Stadhuis van Rotterdam onder het mom van 'Dromen, Denken, Doen'.
Over de activiteiten van het Opdrachtgeversforum in het jaar 2013 is een korte film gemaakt. Deze is hier te vinden.

In 2014 start Prof. dr. ir. Marleen Hermans als hoogleraar op de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft, een leerstoel mede mogelijk gemaakt door het Opdrachtgeversforum in de bouw. Zij neemt de rol als adviseur van het forum over van Professor Hans de Jonge. De kennispool organiseert verschillende bijeenkomsten, het Praktijkleren wordt voortgezet en er vindt een topoverleg plaats met Bouwend Nederland. Ook worden voorbereidingen getroffen voor Infratech 2015 en het opstarten van nieuwe projecten. Eind 2014 wordt een nieuwe versie van de website gelanceerd. Het Diner Pensant 2014 vindt plaats bij Waterschap Hollandse Delta en heeft als thema: Samenwerken = Ontmoeten + Verbinden.

De Ambassadors of Change worden in 2015 opgericht om de stuurgroep te versterken in het professionaliseren van opdrachtgevende organisaties. Tijdens het TOPoverleg met Bouwend Nederland ontstaan de leidende principes voor samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van vijf thema's: human factors, tenderen, EMVI, risico's en prijsvorming. De principes worden tijdens de opening van de Bouwcampus in januari 2016 tesamen met de marktvisie onderschreven door een groot aantal partijen uit de sector. Het Diner Pensant 2015 wordt gehouden op Amsterdam CS bij gastheer NS Stations en heeft als thema 'Inspiratie uit andere sectoren'.