ict/bim >

Het Opdrachtgeversforum is voorstander van het hanteren van een beperkt aantal standaards en instrumenten op het terrein van informatisering. Dat vereenvoudigt informatie-uitwisseling en leidt tot meer efficiency. Voorbeeld is het Bouw Informatie Model (BIM) dat open standaarden hanteert en dat van belang is bij het vrij kunnen uitwisselen van digitale informatie tussen partijen.

Betrokken partijen: Gemeente Rotterdam (trekker), Universiteiten, Rijkswaterstaat

Door het werkelijk gebruiken van het Bouw Informatie Model, door vanuit de gebruikspraktijk te willen leren, wordt vernieuwing in de bouw gestimuleerd. Daardoor ontwikkelen andere vormen van ontwerpen, realiseren en samenwerken. Dat is inmiddels wel bewezen. Het gaat nu om de wil om BIM te gebruiken. De legitimiteit om BIM optimaal toe te kunnen passen, moet in eerste instantie haar basis vinden in de overtuiging en de wens van opdrachtgevers. Vanzelfsprekend volgt daar onmiddellijk de wens van de andere partners in de keten op. Zij zullen ook snel de betekenis van BIM herkennen in hun bedrijfsvoering. Alleen dan kan BIM goed bijdragen aan ketenintegratie.
Het gaat natuurlijk ook om de middelen die het gebruik van BIM mogelijk maken. Technisch, cultuur en gedrag en de wens om te leren. De laatste jaren zijn de technologische ontwikkelingen al ver gevorderd. Het gaat nu meer en meer om het implementeren. Dat vergt een aanpak om mensen op het snijvlak van partners in de keten, die verschillende rollen vervullen, te laten inzien welke meerwaarde het gebruik van BIM ook voor hen persoonlijk heeft. Het gaat dus niet alleen om organisaties die het profijt hebben van het toepassen van BIM, maar ook om mensen en hun bereidheid.