Marleen Hermans (adviseur) >

Marleen Hermans is sinds januari 2014 hoogleraar op de speciale leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Deze leerstoel richt zich op het professionaliseren en wetenschappelijk ontwikkelen van het vakgebied dat behoort bij de interactie van (semi-)publieke spelers met marktpartijen in de gebouwde omgeving. Daarnaast is Marleen actief als managing partner bij Brink Management & Advies, onderdeel van Brink Groep. Marleen Hermans studeerde Architecture & Building Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar prestatiebeheersing van gebouwen.

Publieke opdrachtgevers zijn belangrijke spelers in de bouw. Ze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de totale bouwproductie. Publieke opdrachtgevers kunnen gezien worden als belangrijke ‘change agents’ in de sector; ze kunnen het verschil maken, door het voortouw te nemen bij nieuwe ontwikkelingen. Al sinds de parlementaire enquête bouwnijverheid zijn er in Nederland vele initiatieven ontplooid om de bouwsector te vernieuwen, de kwaliteit te verbeteren en risico’s een faalkosten te beperken. Een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is hierin een van de sleutelelementen. De ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen is dan ook booming: geïntegreerde contracten, ketensamenwerking, prestatiecontracten, co-creatie, esco’s, best value procurement… . Maar welke eisen stelt een andere wijze van samenwerken aan de organisatie van een opdrachtgever? Welke bijdrage kunnen publieke opdrachtgevers leveren aan maatschappelijke waarden? Welke samenwerkingsvorm past nu in welke situatie het beste? Vragen waarop ik me vanuit mijn leerstoel en in de praktijk met hart en ziel richt. Omdat kennis en inzicht een sleutel is naar betere, en bewustere, keuzes. Omdat het prachtige vak ‘publiek opdrachtgever’ een positie verdient in het onderwijs, zodat er een instroom kan ontstaan van gemotiveerde, gekwalificeerde en veranderingsgezinde jonge potentials. 

inspiratie publicaties